Forum Experts 2018

Dmitri Shtykhno

Dmitri Shtykhno

Vice-Rector, Plekhanov Russian University of Economics