Forum Experts 2018

Alexey Zakharov

Alexey Zakharov

Assistant Professor, HSE University