Forum Experts 2018

Aleksey Prazdnichnykh

Aleksey Prazdnichnykh

Head, “Spatial Development “ Direction, Center for Strategic Developments